Klimaticky Neutrální

PROČ

Proč klimaticky neutrální?
Změna klimatu je pro lidstvo největší výzvou od konce doby ledové. Nyní existuje celosvětová shoda v tom, že ji naléhavě potřebujeme.

Úspěch snižování emisí závisí do značné míry na dobrovolném a důsledném působení hospodářství v průmyslových zemích. Jsme připraveni převzít odpovědnost za svět, který zde zanecháme svým dětem a vnoučatům.

Skleníkové plyny, vyskytující se v atmosféře jsou rovnoměrně rozloženy. Je proto rozumné, zmírňovat pronikání skleníkových plynů do ovzduší tam, kde jsou náklady na snížení pronikání emisí do atmosféry nejnižší a kde jsou přitom tato opatření nejúčinnější. Projekty v rozvojových a rozvíjejících se zemích také přispívají ke zlepšení hospodářské, sociální a ekologické situace.

Proč to děláme? Protože rozumíme tomu, co Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) přesvědčivě vysvětluje. Vyhýbání se emisím stojí pouze přibližně 0,6% roční přidané hodnoty, zatímco náprava následků v případě tzv. „pokračování jako dříve“ stojí mnohonásobně více.

CESTA

Jak se stát klimaticky neutrálním?
Ve spolupráci s Raiffeisen Umweltgesellschaft vypočítali naše podniky Bioweinbau Claudia & Dieter Schnabl uhlíkovou stopu společností (Company Carbon footprint).

Uhlíková stopa produktu (stopa CO2 produktů) představuje ukazatel, který udává množství emisí CO2 vyprodukovaných během jednotlivých lidských aktivit.

Výsledek ekvivalentních znečišťujících látek CO2, udávaných v tunách ročně byl v letech 2021–2023 vyrovnán nákupem oficiálních certifikátů na ochranu klimatu a životního prostředí.

Díky tomu jsme jedním z prvních ekologických vinařských podniků, které vyrábějí klimaticky neutrálním způsobem a dobrovolně kompenzují emise v souladu s Kjótským protokolem.

Věříme zejména v budoucnost obnovitelných zdrojů energie a tím v příležitost k udržitelnému růstu, a to zejména v rozvojových zemích. Proto jsme investovali do solárního tepelného projektu v Indii a do vodní elektrárny v Ugandě.

Za eliminování našich skleníkových plynů jsme získali ocenění „společnost neutrální vůči klimatu“.

EMISNÍ CERTIFIKÁTY

Jak se generují emisní certifikáty?
Skleníkový efekt je globální jev, protože distribuce skleníkových plynů v atmosféře je zhruba stejná. Kjótský protokol, který je podle mezinárodního práva závazný, proto stanoví, že projekty na ochranu klimatu, které zabraňují skleníkovým plynům nebo je snižují, by se měly uskutečňovat tam, kde je to hospodářsky nejúspornější. V nově industrializovaných a rozvojových zemích proto existuje mnoho projektů, protože potenciál úspor prostřednictvím nových technologií je v těchto zemích stále velmi vysoký a tyto použité technologie jsou mnohem levnější. Kromě toho jsou zde často výrazně výhodnější podmínky pro systémy obnovitelné energie (slunce, vítr, voda a biomasa).

Obchodování s emisemi rovněž významně přispívá k přenosu čistých technologií do rozvíjejících se a rozvojových zemí a k udržitelnému hospodářskému, ekologickému a sociálnímu rozvoji regionu a k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelnosti.

UDRŽITELNOST

Udržitelnost a výhody klimatické neutrality. Některé myšlenky pro klimatickou neutralitu!

  • Prostřednictvím ekologického zemědělství je udržitelnost prováděna po celá desetiletí.
  • Dobře promyšlené pěstování vinné révy, zelené řady vinic, řízené vodní hospodářství ve vinohradu
  • Je-li to možné, používá se zelená elektřina!
  • Příspěvek k cílům vlády, Evropské unie a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG)
  • Zvyšování povědomí mezi spolupracovníky, dodavateli a zákazníky o nakládání s omezenými zdroji. To přispívá pozitivně ke způsobu, jakým jsou energie a další zdroje využívány ve společnosti a v každodenním životě lidí.